box-selwin-produkty box-uscwin-produkty

    


USCWIN


System Urzędu Stanu Cywilnego na platformie MS Windows (USCWIN) przeznaczony jest do obsługi procedur administracyjnych związanych z aktami stanu cywilnego przez Urzędy Stanu Cywilnego w urzędach gmin. Realizacja funkcji związanych z obsługą procedur administracyjnych jest zgodna z obowiązującą ustawą z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego wraz z późniejszymi zmianami.

USCWIN przeznaczony jest do pracy jedno- lub wielostanowiskowej pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows. Elektroniczna forma aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów utrzymywana jest w relacyjnej bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

USCWIN przeznaczony jest do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, a także spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Obsługa aktów stanu cywilnego podzielona została zgodnie z organizacją USC na Referat Urodzeń, Referat Małżeństw oraz Referat Zgonów.

Obsługa ta obejmuje m.in.:

 • rejestrację aktu urodzenia
 • rejestrację odpisu skróconego aktu urodzenia
 • rejestrację ebony porn protokołu uznania dziecka
 • rejestrację przypisków i wzmianek do aktu urodzenia
 • rejestrację zapewnienia nupturientów o braku prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • rejestrację zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • rejestrację projektu aktu małżeństwa
 • drukowanie wokandy ślubów
 • tworzenie terminarza ślubów
 • rejestrację aktu małżeństwa
 • rejestrację aktu zgonu
 • rejestrację uwagi
 • rejestrację wzmianki
 • rejestrację przypisku
 • rejestrację aktu zgonu o nieustalonej tożsamości
 • inne.

Ponadto USCWIN umożliwia szybkie wyszukanie odpowiednich informacji z elektronicznych kartotek aktów stanu cywilnego wykorzystując kryteria definiowania w postaci częściowych lub pełnych parametrów wyboru. Dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość sporządzania różnego rodzaju statystyk dla dowolnego okresu sprawozdawczego i zarejestrowanych zdarzeń, na przykład:

 • liczba dzieci, którym nadano określone imię
 • liczba dzieci urodzonych wg płci
 • liczba osób, które zawarły związek małżeński wg stanu cywilnego
 • liczba zmarłych osób wg kryterium wiekowego itp.
 • USCWIN umożliwia także sporządzanie różnorodnych raportów dotyczących indywidualnej pracy poszczególnych pracowników w zadanym przedziale czasowym, na przykład:
 • ilość sporządzonych a.s.c
 • ilość wydanych odpisów skróconych
 • ilość wprowadzonych wzmianek marginesowych itp.
    
box2