box-selwin-produkty box-uscwin-produkty

    


SELWIN


System Ewidencyjny Ludności na platformie MS Windows (SELWIN) przeznaczony jest do obsługi procedur administracyjnych związanych z ewidencją ludności wykonywanych w Referatach Ewidencji Ludności, podstawowych jednostek podziału administracyjnego kraju. Realizacja funkcji związanych z obsługą procedur administracyjnych jest zgodna z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 kwietnia 1974 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z obowiązującymi wytycznymi MSWiA sformułowanymi w dokumencie „LOKALNY BANK DANYCH PESEL SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI” – Wytyczne dla projektanta – programisty. System SELWIN posiada homologację Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SELWIN przeznaczony jest do pracy jedno- lub wielostanowiskowej pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows. Dane ewidencyjne o mieszkańcach w postaci kartotek: stałych mieszkańców, czasowych mieszkańców, byłych mieszkańców oraz kartoteka przejściowa utrzymywane są w relacyjnej bazie danych MS SQL Server 2000 lub MS SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000).

SELWIN przeznaczony jest do obsługi rejestrów ewidencji ludności, których zakres informacyjny odpowiada Karcie Osobowej Mieszkańca (KOM).
System obsługuje wszystkie procedury administracyjne związane z ewidencją obywatela, których realizacja odbywa się w obecności obywatela w urzędzie gminy, na przykład:

  • meldowanie na pobyt czasowy lub stały
  • wymeldowanie do innej gminy, za granicę kraju lub decyzją administracyjną
  • wydanie dowodu tożsamości.

System SELWIN obsługuje również procedury administracyjne związane ze zdarzeniami ewidencyjnymi przesyłanymi na sformalizowanych dokumentach z Referatów Ewidencji Ludności innych gmin lub Urzędów Stanu Cywilnego, na przykład:

  • rejestrowanie urodzeń, zgonów, zmian w stanie cywilnym
  • rejestrowanie potwierdzeń zameldowania w innej gminie oraz wysłanie do tej gminy karty obsługi mieszkańca KOM.

Ponadto SELWIN umożliwia szybkie wyszukanie lokalnych informacji w elektronicznych kartotekach ewidencji ludności na podstawie sformułowanego przez użytkownika kryterium wyszukiwania w postaci częściowych lub pełnych parametrów wyboru. Dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość sporządzania statystyk zarejestrowanych zdarzeń ewidencyjnych w odniesieniu do czasu ich powstania, jak również w odniesieniu do czasu ich rejestracji w komputerze oraz rożnego rodzaju wydruków list mieszkańców wykorzystywanych w czasie np. wyborów lokalnych, ogólnopolskich, spisu dzieci do szkół, itp.

Jednym z modułów jest moduł statystyki ludności:

  • ilościowe dla całego obwodu
  • imienne w odniesieniu do lokalu
  • ilościowe z podziałem na wiek lub płeć
  • ilościowe w odniesieniu do linii geografii

SELWIN w gminie obsługuje Lokalną Bazę Danych Systemu Ewidencji Ludności, która jest źródłem informacji ewidencyjnej o mieszkańcach dla Wojewódzkiego Banku Danych (WBD) oraz Centralnego Banku Danych (CBD). Przekazywanie zarejestrowanych zmian z LBD do WBD lub CBD odbywa się za pośrednictwem homologowanych przez MSWiA protokołów wymiany danych.

    
box2